Bất động sản

Bất động sản Kim Phát: diện tích căn hộ được tính như thế nào?

http://javina.edu.vn/tu-nghiep-sinh-nhat-ban-chi-phi-thap-luong-cao/ / Thiết kế nhà hàng nhật tại QDC

Diện tích của căn hộ bất động sản Kim Phát được tính như thế nào?
Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 01 200.I ’I thì diện tích của căn hộ chung cư được ghi theo ill sàn căn hộ, bao gồm cả diện tích ban công, lô ’.m hộ đó (nếu có). Trong đó, diện tích sàn đượ< till Il.ihh thông thủy của căn hộ hoặc tính theo kích linh lừ tim tường chung và tim tường bao ngoài n hộ (trong đó tường chung là tường ngăn chia I nì 11 hộ, tường bao ngoài là tường ngoài giữa vrt hanh lang, lối đi, mặt ngoài của căn hộ). Diện I CAn hộ và cách tính diện tích phải được ghi rõ lịi,fp (lổng mua bán căn hộ nhà chung cư và bản vẽ ili.i ti. taiIV DINH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN I N SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở ị VA TÀI SẢN KHÁC GẮN LIEN với DAT IAii liói 121: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy ili(in quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà I min khác gắn liền với đất? Im quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật sửa đổi, 1111)1 sô điều của các Luật liên quan đến đầu tư I III hán, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng Vi» II HỬ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản (I lu n với đất của tổ chức, cá nhân được quy định Ov l»an nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc IhK <‘;ip Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1)1(11 nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho pil !■> tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước t I 1.10 đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu
tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2. ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, th phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụnn quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với (llll hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Vil.! N định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyồi dụng đất ở.