Bất động sản

Bất động sản Kim Phát: điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư

http://dogominhquoc.com.vn/ban-tho-go-treo-tuong-tu-nhien-gia-re-2-1-476848.html / http://vanphongsg.com/van-phong-cho-thue/cho-thue-van-phong-quan-1-c1.html

< Điều kiện để chủ đầu tư <1 nhà ở chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà chủ đầu tư khác? Theo quy định tại Điều 7, 10 Nghị định lí». NĐ-CP chủ đầu tư dự án bất động sản Kim Phát nhà ở được chuyến II toàn bộ dự án cho chủ đầu tư khác khi đá ) điều kiện sau: 1. Dự án không thuộc đôi tượng bị cơ qd phép dầu tư quyết định thu hồi văn bản cho tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư dự án vì chủ dl ặl» các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, V IHI.ích, kiến trúc, quản lý đất đai mà không có giải lt khắc phục kịp thời theo yêu cầu của cơ quan nhà Ị <•<> thẩm quyền; chủ đầu tư không thực hiện đúng H dung dự án hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nhận ^ ặmii đất mà không triển khai thực hiện dự án hoặc
I lien độ quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt.
I)ự án đã được phê duyệt theo quy định của Ị) lu.it;
I Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thông qua rtrtnc, thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy H Iiliun quyền sử dụng đất;
I INiải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng ft« của toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn và phải I Cl 111 lí trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội I tlôn (lộ thực hiện dự án đã dược phê duyệt;
R Um với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án t rt ưng các điều kiện sau đây:
{) l.A (loanh nghiệp, hợp tác xã có vốn pháp định là fifi va đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản y linh của pháp luật;
ĩVilli i có vốn đầu tư thuộc sở hữu tính đến năm tậiếII lu- với năm chủ đầu tư thực hiện dự án khu (Im,le thể hiện trong báo cáo tài chính và phải lili luán độc lập xác nhận; trường hợp chủ đầu tư
Il 11Khiộp, hợp tác xã mới thành lập thì phải có
♦ I Ìitr nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền MIHMI: thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án
có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không tháp Ixi tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụnj;