Bất động sản

Bất động sản Kim Phát: giá đất bồi thường khi bị thu hồi đất

Giá dất bổi thường được xác định ệllní thế nào khi Nhà nước thu hồi đất? Nhà đầu tư, bất động sản Kim Phát quyền thỏa thuận với người có đất bị thu Ml vổ giá không?
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 197 2004 , Điều 11 Nghị định 69 2009 NĐ-CP: Giá đất để llkhli hoi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại lllrtl ili em có quyết định thu hồi đất do úy ban nhân dân công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thương theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng. Trong trường hợp giá đất do úy ban nhân dân cấp tỉnh tại thời điểm quyết định thu hồi đất chưa sát chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên trong điều kiện bình thường thì úy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đát cụ thể cho phù hợp.
Việc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người có đất bị thu hồi là quan hệ dân sự, do đó Nhà nước không can thiệp. Vì vậy, chủ đầu tư có quyền thỏa thuận với người cỏ đất bị thu hồi các nội dung liên quan bao gồm cả giá đất.
Trường hỢp thực hiện bồi thường chậm được quy định như thế nào?
Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị địnli 197 2004 NĐ-CP, trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:
1.Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trácli nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bối thường do Úy ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giit đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thườnn theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giit đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thíií điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;
2.Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ni, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đ H tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyiU định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm cd quyết định thu hồi.