Bất động sản

Bất động sản Kim Phát: Kinh phí bảo trì nhà chung cư

http://javina.edu.vn/dau-tu-dinh-cu-nhat-ban-va-nhung-dieu-ban-can-biet/ / QDC nhận thi công nhà hàng hiện đại

I’rường hợp kinh phí thu được để bảo trì phần sở ỊỊi cluing không đủ thì huy động từ đóng góp của các
Il II hữu tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của l ( chủ sở hữu trong nhà chung cư.
I Việc bất động sản Kim Phát sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung CƯ:
Kinh phí bảo trì dùng để phục vụ cho công tác ệ lit t heo quy định của Quy chế quản lý nhà chung Itlnmg được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà ậHK ní và các mục đích khác.
• Trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh I Itiln tri chưa sử dụng hết thì được sử dụng để hỗ trợ pịnh cư khi xây dựng lại nhà chung cư hoặc đưa vào
imn trì nhà chung cư sau khi xây dựng lại.
I! Việc quản lý kinh phí bảo trì nhà chung CƯ:
< ‘hủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản tiền gửi cho từng nhà chung cư tại ngân hàng thương 111.11 VI suất không thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiộm I» kỳ hạn kể từ khi đưa nhà chung cư vào sử dụ Ilf, vậ giao tài khoản đó cho Ban quản trị khi Ban I UIÌ được bầu ra. Ban quản trị quản lý tài khoản Kmlị bảo trì với hình thức đồng chủ tài khoản (gồm T Ban quản trị và một thành viên do Ban quản t i I để quản lý và sử dụng khoản kinh phí này theo ( iiy của pháp luật về tài chính. - Sô tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ do gới tl ngân hàng phải dược bổ sung vào kinh phí bả« ti I - Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vA lý hợp đồng bảo trì dược thực hiện theo các quv ill pháp luật về xây dựng và hợp đồng dân sự. - Đơn vị quản lý kinh phí bảo trì ph.Mi I chung nhà chung cư phải lập sổ theo dõi thu chl li kinh phí bảo trì và phối hợp thực hiện kiểm Ir quyết toán và quản lý thu chi theo quy định >hặ về tài chính; công khai các khoản thu, chi kinh pf hiện việc bảo trì nhà chung cư với người sử dụ chung cư tại Hội nghị nhà chung cư hàng năm. j