Bất động sản

Bất động sản Kim Phát: thủ tục quản trị nhà chung cư

Trình tự, thủ tục bất động sản Kim Phát quản trị nhà chung cứ?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Luật nhà ti k 4 Điều 12 Quyết định 08 2008 QĐ-BXD thì việc thỉu Ban quản trị nhà chung cư được quy định như sau;
1. Trong thời hạn không quá mười hai thán«, ngày nhà chung cư được đưa vào khai thác, sử clu11 dầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị C!rt sở hữu và người sử dụng nhà chung cư để bầu Hun trị. Trong vòng 15 ngày kể từ khi Hội nghị nhA chi bầu Ban quản trị, Ban quản trị có trách nhiệm <1A với ủy ban nhân dân cấp quận để được công nhíIII 2. Trong vòng 15 ngày, kể từ khi nhận (li ợl bản đăng ký của Ban quản trị nhà chung cư, 0 Atl I lII cấp quận phải ra quyết định công nhận Ban I trị nhà chung cư. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban !» trị toi đa là 3 năm kế từ ngày úy ban nhân dân I II) ký quyết định công nhận. rau hỏi 114: Kinh phí bảo trì căn hộ chung Mk phải chịu thuế VAT, thuế thu nhập doanh Tỉ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 I t1 nh sô 90 2006 NĐ-CP thì kinh phí bảo trì căn hộ U OI ilược trích trước thuế để nộp (Nhà nước không 0 (lỏi với khoản kinh phí này) nên khoản thu này Ịilnii chịu bất kỳ loại thuế nào. MI hỏi 115: Tầng hẩm nhà chung cư có Ik lái sản chung của những người mua căn »í cư? 0 hướng dẫn tại Công văn 1839 BXD-QLN thì ilịiih tầng hầm nhà chung cư là tài sản chung ti« người mua căn hộ chung cư hay thuộc sở hữu It chu đầu tư căn cứ vào thỏa thuận trong hợp UM l>íin căn hộ cũng như việc tách bạch chi phí HAv (lựng tầng hầm và chi phí đầu tư xây dựng
< ụ t hể, trường hợp trong hợp đồng thỏa thuận là 1 I liuộc sở hữu chung hoặc chi phí xây dựng tầng t I inh chung và phân bổ vào giá bán các căn hộ II ( hung cư hoặc giá trị phần tầng hầm không được đưa vào danh mục bất động sản đầu tư đe I khấu hao thì tầng hầm thuộc sơ hữu chung của nh người mua căn hộ chung cư. Trường hợp khác, tần ị,; thuộc sở hữu riêng của nhà đầu tư.