Bất động sản

Bất động sản Kim Phát: trường hợp nào được bồi thường khi giải phóng mặt bằng

Bất động sản Kim Phát: Trường hợp nào nhà đầu tư được » tự (.hỏa thuận với người có đất để thực hiện kfi lim tục bổi thường giải phóng mặt bằng?

Tlii‘0 quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật đất đai,

I li Diều 36 Nghị định 181/2008/NĐ-CP, Điều 40 JP (lịnh 84/2007/ NĐ-CP, nhà đầu tư được phép tự
11 thu.Ill với người có đất để thực hiện các thủ tục
nhận chuyển quyền sử dụng đất thay cho thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng trong trường hợp dối VỚI dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch su dụng đất đã được xét duyệt. Hoặc đất dự án phát triển kinh tế thuộc diện Nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư đA nghị và được ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản châp thuận cho thực hiện theo phương thức tự thỏa thuận VỚI những người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử đụnn đất, góp vốn bằng quyền sử dụng dất.
Trường hợp dự án thuộc diện Nh;» nước thu hổi đất nhưng Nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp tự thương lượng với người dân theo yêu cầu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không thể thương lượng đền bù thì Nhà nước cỏ triển khai thủ tục thu hồi đất?

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 84/2007/ NĐ-CP, đất dự án phát triển kinh tế thuộc diện NhA nước thu hồi mà nhà đầu tư đề nghị và được úy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho thực hiện then phương thức tự thỏa thuận với những người sử dụng đu! thuộc phạm vi dự án dể nhận chuyển nhượng quyền ¡11 dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyồn sử dụng đất nhưng sau một trăm tám mươi (180) ngàv, kể từ ngày có văn bản chấp thuận mà còn người sử dụn đất không đồng thuận với nhà đầu tư thì úy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi diện tích đỉil

ÌA nha dầu tư chưa thỏa thuận được với người sử dụng iliit Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện II»’ < iiy định của pháp luật, úy ban nhân dân cấp tỉnh ■klvíM (lịnh giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê đất đôi với I ích đã thu hồi.