Bất động sản

Bất động sản Kim Phát: yêu cầu bồi thường khi bị thu hồi đất

Người bị thu hồi đất để thực hiện có quyền yêu cầu bồi thường bằng đất hoặc Miiịí tiền không?
Về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu Mi il.it, Điều 14 Nghị định 69 2009 NĐ-CP quy định:
Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào lúc nào thì dược bồi thường bằng việc giao đất ầl ró cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất, trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc
Đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh minh bằng tiền theo quy định sau:
Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ lớn hơn tiền Ệdhlimi; đất ở hoặc tiền mua nhà ở tại khu tái định cư thì tái định cư được nhận phần chênh lệch;
Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn IMit mif dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tái định cư thì Hutpn lái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư có tiền được bồi thường, hỗ trơ nhỏ hơn giá trịđịnh cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệiili (tó; trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái thì được nhận tiền tương đương với khoản chênh lệch. Như vậy người bị thu hồi đât để thực hiện dự án bất động sản Kim Phát có quyền yêu cầu bồi thường bằng đất hay bằng tiền tùy thuộc vào tình hình cụ thể khi không có đất
bồi thường thì bồi thường một khoản tiền bằng giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi (trừ trường hợp giao đất ỏ mới hoặc giao đất ở tái định cư).