Bất động sản

Căn hộ dự án Harbor City

http://dogominhquoc.com.vn/salon-go-tu-nhien-gia-re--1-2-1896728.html / http://dienmaysaigon.com/d-vn-53-0/may-hut-bui-hitachi.html

Đất đang cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng Mi không hình thành pháp nhân mới mà thuộc trường thu hồi do sử dụng đất không đúng mục đích, đất không có hiệu quả; người sử dụng đất cố ý hoại đất; người sử dụng đất cố ý không thực hiện vụ đối với Nhà nước; đất trồng cây hàng năm if được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; trồng cây lâu năm kliông được sử dụng trong thời tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền; đất được ước giao, cho thuế để thực hiện dự án Harbor City đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bôn tháritf so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép thì hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt và việc thu hồi thực hiện theo quy định sau:
– Trường hợp bên cho thuê đất, bên góp vốn bằn quyền sử dụng đất là người gây ra hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì khi Nhà nước thu hồi đất, bên thuê đất, bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải bỏ thường thiệt hại cho bên thuê đất, bên nhận góp bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự;
– Trường hợp bên thuê đất, bên nhận góp vốn băn quyền sử dụng đất là người gây ra hành vi vi phạm phit luật về đất đai thì Nhà nước không thực hiện việc th hồi đất mà thu hồi giá trị quyền sử dụng đất. Bên thu đất, bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải nộ cho Nhà nước khoản tiền tương đương với giá trị quyí sử dụng đất tính theo giá đất do úy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời đic nộp tiền và phải bồi thường thiệt hại cho bên cho đất, bên góp vốn bằng quyền sử dụng dất theo quy định của pháp luật về dân sự.