Bất động sản

Căn hộ dự án The Sun Avenue

http://dienmaysaigon.com/e-vn-4-0/may-tam-nuoc-nong-truc-tiep-panasonic.html / Dịch vụ vệ sinh toà nhà Bình Phương

Thủ tục đế tiến hành thu hổi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng?
Theo quy định tại Điều 28, 29, 30, 31 Nghị định 69 2009 NĐ-CP thì trình tự thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được quy định như sau:
Bước 1: Giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất
Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận ho sơ về đầu tư tại địa phương. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cỏ trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư để xem xét giới thiệu địa điểm thẩm quyền hoặc trình úy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét giới thiệu địa điểm.
ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo thu hồi đất hoặc ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo thu hồi đất ngay sau khi giới thiệu địa điểm đâu tư; trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch thì thực hiện thông báo saukhi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoộcl quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm cư nông thôn đã được xét duyệt và công bô.
Nội dung thông báo thu hồi đất gồm: lý do thu hồi đất, diện tích và vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và dự kiến về kế hoạch di chuyển.
Việc thông báo thu hồi đất được thực hiện trôn phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và
tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tại địa tn sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi.
Cho phép khảo sát lập dự án đầu tư:
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chủ đầu tư tiến hành khảo sát dự án the sun avenue, đo đạc lập bản đồ khu vực ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư phục vụ việc lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết, thu hồi đất và lập phương án bồi thường tổng . hỗ trợ, tái định cư và chỉ đạo úy ban nhân dân huyện, cấp xã triển khai thực hiện các công việc tại