Bất động sản

Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất

I (Jifiy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử lim linặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà lultln gắn liền với đất; I (llíly tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua

Đối tượng được cấp quyền sử dụng đất

Đối tượng nào được cáp < chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ở và tài sản khác gắn liền với đất? Theo quy định tại Điều 49, 50, 51 Luật điil

Bất động sản Kim Phát: Kinh phí bảo trì nhà chung cư

I’rường hợp kinh phí thu được để bảo trì phần sở ỊỊi cluing không đủ thì huy động từ đóng góp của các Il II hữu tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của l ( chủ sở hữu trong nhà chung cư. I Việc bất động sản Kim Phát sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung CƯ: Kinh phí bảo trì dùng để phục vụ cho công tác ệ lit t heo quy định của Quy[…]

Bất động sản Kim Phát: diện tích căn hộ được tính như thế nào?

Diện tích của căn hộ bất động sản Kim Phát được tính như thế nào? Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 01 200.I ’I thì diện tích của căn hộ chung cư được ghi theo ill sàn căn hộ, bao gồm cả diện tích ban công, lô ’.m hộ đó (nếu có). Trong đó, diện tích sàn đượ< till Il.ihh thông thủy của căn hộ hoặc tính theo kích linh lừ tim tường chung và tim tường bao[…]

Thời hạn bảo hành chung cư, căn hộ Madison

Nhà chung cư căn hộ Madison được bảo li trong 36 tháng là đúng hay sai? Theo quy định tại khoản 4 Điều 74 Luật n thì thời hạn bảo hành nhà chung cư không phải ch tháng mà tùy thuộc vào từng loại nhà chung cư. LUM! định thời hạn bảo hành như sau: 1. Không ít hơn sáu mươi (60) tháng đối vrtl chung cư từ chín tầng trở lên; 2. Không ít hơn ba mươi sáu (36)[…]

Hạ tầng căn hộ Madison

Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang ( ky thuật dùng chung trong nhà chung cư căn hộ Madison, gồm Ịlltl, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường I < 111.1 các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, Ịlhnnr. bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, uV lliuật, nơi dể xe, hệ thống cấp điện, nước, ga, Mil tin 1 iên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, f liol, thu[…]

Quy định về trường hợp bồi thường chậm

Trường hỢp thực hiện bồi thường chậm được quy định như thế nào? Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị địnli 197 2004 NĐ-CP, trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau: 1. Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trácli nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bối thường do Úy ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giit đất tại thời điểm có quyết[…]

Bất động sản Kim Phát: thủ tục quản trị nhà chung cư

Trình tự, thủ tục bất động sản Kim Phát quản trị nhà chung cứ? Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Luật nhà ti k 4 Điều 12 Quyết định 08 2008 QĐ-BXD thì việc thỉu Ban quản trị nhà chung cư được quy định như sau; 1. Trong thời hạn không quá mười hai thán«, ngày nhà chung cư được đưa vào khai thác, sử clu11 dầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị C!rt[…]

Yêu cầu bồi thường khi bị thu hồi đất

Người bị thu hồi đất để thực hiện có quyền yêu cầu bồi thường bằng đất hoặc tiền không? Về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu, Điều 14 Nghị định 69 2009 NĐ-CP quy định: Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào nào thì dược bồi thường bằng việc giao đất cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử[…]

Bất động sản Kim Phát: yêu cầu bồi thường khi bị thu hồi đất

Người bị thu hồi đất để thực hiện có quyền yêu cầu bồi thường bằng đất hoặc Miiịí tiền không? Về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu Mi il.it, Điều 14 Nghị định 69 2009 NĐ-CP quy định: Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào lúc nào thì dược bồi thường bằng việc giao đất ầl ró cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thì được bồi thường[…]

Bất động sản Kim Phát: giá đất bồi thường khi bị thu hồi đất

Giá dất bổi thường được xác định ệllní thế nào khi Nhà nước thu hồi đất? Nhà đầu tư, bất động sản Kim Phát quyền thỏa thuận với người có đất bị thu Ml vổ giá không? Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 197 2004 , Điều 11 Nghị định 69 2009 NĐ-CP: Giá đất để llkhli hoi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại lllrtl ili em có quyết định thu hồi đất[…]

Bất động sản Kim Phát: chính sách bồi thường khi thu hồi đất

Trường hợp không được bổi hi(t vồ đất thì có được bồi thường tài sản trên pháp lí? Có được hưởng các chính sách hỗ trợ Nltii nước? Theo quy định tại khoản 2; 3 Điều 43 Luật đất đai llirì nước thu hồi đất người bị thu hồi đất sẽ được tài sản trên đất ngay cả khi không được bồi thường. Trừ các trường hợp cụ thể quy định dưới kliõng được bồi thường về tài sản, bất[…]

Bất động sản Kim Phát: trường hợp nào được bồi thường khi giải phóng mặt bằng

Bất động sản Kim Phát: Trường hợp nào nhà đầu tư được » tự (.hỏa thuận với người có đất để thực hiện kfi lim tục bổi thường giải phóng mặt bằng? Tlii‘0 quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật đất đai, I li Diều 36 Nghị định 181/2008/NĐ-CP, Điều 40 JP (lịnh 84/2007/ NĐ-CP, nhà đầu tư được phép tự 11 thu.Ill với người có đất để thực hiện các thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất[…]