Bất động sản

Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Avenue

Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kỉnh doanh phi nông nghiệp? Theo quy định tại Điều 100 Nghị định 181 2004 NĐ-CP, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có các điều kiện sau: Mục đích sử[…]