Bất động sản

Quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư kinh doanh nhà ở

Đối với các khu vực khác, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư kinh doanh nhà ở được hiện như quy định trên, trường hợp có dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng khu dân cư thì chủ đầu tư hoàn thành đúng với nội dung dự án đã dược xét duyệt. thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn vitl hạ tầng đó cho tổ chức kinh tế,[…]

Quyền xây dựng công trình dưới lòng đất

Chỉ có ủy ban nhân dân cấp tỉnh t hàm quyền cho phép sử dụng đất xây dựng li lull dưới lòng đất (công trình ngầm)? • < uy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định NI) (’P, Uy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định •hức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước Ui t hức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất xây dựng lull ngầm đế sản xuất, kinh doanh phù hợp với Il[…]

Gia hạn quyền sử dụng đất

Khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân tiếp tục sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi thủy sản, làm muối sử dụng đất nông nghiệp do nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng, tặng quyền sử dụng được tiếp tục sử dụng đất sử dụng đất là 20 năm nếu được giao đất và him 20 năm nếu được thuê đất đối với đất trồng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm[…]

Thời điếm người sử dụng đất được thực hiện các quyền của người sử dụng đất?

Theo quy định tại Điều 98 Nghị định 181 20(1 NĐ-CP, thời điểm người sử dụng đất được thực hiện crt quyền của người sử dụng đất như sau: 1Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện crt quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa k tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp võ bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đất đai đối với đất do Nhà nước[…]

Thời điểm thực hiện quyền sử dụng đất

Thời điểm hộ gia đình, cá nhân được thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đối với đất nông nghiệp do Nhà nước giao không sử dụng đất được xác định từ khi quyết định giao hiệu lực thi hành. Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện các chuyển nhượng, cho thuê, thừa[…]

Thời điếm thực hiện quyền của người sử dụng đất?

Theo quy định tại Điều 98 Nghị định 181 20(1 NĐ-CP, thời điểm người sử dụng đất được thực hiện crt quyền của người sử dụng đất như sau: 1. Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện crt quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa k tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp võ bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đất đai đối với đất do Nhà[…]

Quy định về quyền sử dụng đất

Quyền của người sử dụng trong trường hợp được Nhà nước cho thuê tlal, tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê vrt tiền thuê đất hàng năm khác nhau như thô Căn cứ Điều 111, 114, Điều 119 Luật đát 1 Điều 22,27 và Điều 32 Nghị định 84 2007 NĐ-CI,1 IX Thông tư 06 2007 TT-BTNMT, người sử dụng dnl trả tiền thuê hàng năm và trả tiền thuê đất một hạn thuê chỉ có những[…]

Hộ gia đình cá nhân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất với đối tượng nào để hợp tác kinh doanh?

Người sử dụng đất nônu nghiệp nằm trong dự án kinh doanh nhà ở có được góp vốn bằng đất nông nghiệp để hợp táo kỉnh doanh với doanh nghiệp xây dựng kỉnh doanh nhà ở không? Theo khoản 8 Điều 113 Luật đất đai, hộ gia đình, cá nhân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối VUI tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định nf ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam[…]