Bất động sản

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án Novaland

http://dogominhquoc.com.vn/tu-de-giay-dep-gia-re-2-1-476853.html / Thành Danh chuyên Dịch vụ phát tờ rơi tại TPHCM

Điều kiện để làm chủ đầu tư dự án Novaland khu đô thị mới, dự án nhà ở?
rilttO quy định tại Điều 8 Luật kinh doanh bất động »I klioiín 1 Điều 3, Điều 5 Nghị định 153 2007 NĐ-CP; ụ INghị định 90 2006 NĐ-CP; mục 2 phần I Thông ỊH ‘,!0<)8 TT-BXD thì diều kiện dể làm chủ đầu tư xây Hj (lự án nhà ở gồm: I I Là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn pháp ■ A () tỷ đồng và đăng ký hoạt động kinh doanh bất *heo quy định của pháp luật; I Phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình với Í , thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có KtA «ử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% ịiiHi (lau tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 1rt leII và dự án khu đô thị mới đã được phê duyệt. I >01 với doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh
thì thời hạn xác định vốn thực có của chủ đầu tư u đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hirn án, được xác định thông qua báo cáo tài chính của do nghiệp, có sự xác nhận của tổ chức kiếm toán độc li)
– Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp ti D thành lập mới, vốn thực có được xác định như sau:
+ Với số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại (Ọ phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiỌịi mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của (I nghiệp. Thời điểm xác nhận trong thời hạn ba miídl ngày tính đến ngày nộp hồ sơ xin phê duyệt dự án;
+ Với số vốn là tài sản thì phải có chứnx của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt độn Việt Nam về kết quả định giá tài sản của doanh ng Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đến ngrty hồ sơ xin phê duyệt dự án.