Bất động sản

Đối tượng được cấp quyền sử dụng đất

http://javina.edu.vn/ho-so-du-hoc-nhat-ban-cach-lam-va-chi-phi/ / Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc tại QDC

Đối tượng nào được cáp < chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ở và tài sản khác gắn liền với đất? Theo quy định tại Điều 49, 50, 51 Luật điil <1» Điều 41 Nghị định 181 2004 NĐ-CP, về nguyên I .W , người sử dụng đất đều được cấp Giấy chứng nhiiH n sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nrtll với đất trừ các trường hợp sau: 1. Đất do Nhà nước giao để các cơ quan chuo quản lý theo quy định pháp luật; 2. Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý sử ( II 3. Người sử dụng đất do thuê, thuê lại CỦA khác mà không phải là đất thuê, thuê lại tron}( khu nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 4. Người nhận khoán đất trong các nônị-í < lâm trường; 5. Người đang sử dụng đất không thuộc <1A Él kiện để được câp giây chứng nhận quyền sử quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền I riAt theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật đất ll», gồm: I H) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, ■ Uy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận iệt*p 1(1 t ranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau 1 Ihl «lược cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Mil III liữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: • Nliứng giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai lệ HK.IV 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp II (Ịtlri trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà ỉf ViH Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách H lum thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà I hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ■■ pirty chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu n>A tài sản khác gắn liền với đất tạm thời được cơ MIIII nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ V ruộng đất, sổ địa chính;