Bất động sản

Dự án bất động sản Kim Phát

http://javina.edu.vn/ / QDC nhận trang trí nội thất nhà hàng

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục xin chủ trương châp thuận địa điểm/cho phép đầu tư khi thực hiện thủ tục xin giao đât/chn thuê đất để thực hiện các dự án bất động sản Kim Phát?

Khi thực hiện thủ tục xin giao đất/cho thuê dất (V thực hiện các dự án bất động sản thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chủ trương chấp thuận địa điểm/ cho phép đầu tư trong các trường hợp sau:

1. Chấp thuận địa điểm đầu tư: Xác lập trong trườnn hợp dự án đầu tư cần phải tiến hành thu hồi đất then theo quy định của pháp luật.

2. Cho phép đầu tư: Xác lập trong trường hợp khu đất thực hiện dự án đã được bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất, đấ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đã thỏa thuận được với người đang sử dụng đất.

Câu hỏi 25: Đôi với dự án mà nhà đầu đượo phép tự thỏa thuận nhận chuyến nhượng quyềĩ) sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì trướr khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, họ có phải tiến hành thủ tục xin châp thuận chú trương đầu tư không? Nêu được châp thuận chú trương đầu tư thì hồ sơ được lập như thê nào và cơ quan nào tiếp nhận?

Điều 28 Nghị định 84/2007/NĐ-CP và Mục VI Thôní-: tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT quy định:

1. Nhà đầu tư trước khi nhận chuyển nhượng quyền 11 li,mg đất kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất đế Hkực hiện dự án đầu tư phải có văn bản gửi ủy ban nhân t An cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử Ihmị: dất để xin châp thuận về chủ trương đầu tư. Căn M Iiuy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị uy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn llll 1ưực cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, ủy ilnn nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời llllA (1/iu tư bằng văn bản về việc chấp thuận hoặc không ặ) A thuận chủ trương đầu tư; trong trường hợp không tluiận thì phải nêu rõ lý do.

Trường hợp được ủy ban nhân dân cấp có thẩm Éov11 chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư nộp MMI (01) bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử lất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu bên nhượng là tổ chức kinh tế); tại Văn phòng đăng Im lịtiyÃn sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi

(nếu bên chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân); ■1 »Mi fóm có:

llợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Dơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó Mềli I ù Hố thửa, tổng diện tích đất và hình thức nộp tiền

ỊIIIKHU: .lất hoặc thuê đất);

Ván bản chấp thuận chủ trương đầu tư;

• (»iấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ ìịậ lịlivn sử dụng; đất theo quy định tại của pháp luật;

I )ự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu IM IiIim voi tô chức kinh tế).

3. Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày 1.1 việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đrtn ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ li trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý girt chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiộ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối vii trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận. Trong thrtl hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhạn được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng kv quyền sử dụng đất hoặc úy ban nhân dân xã, thị trấn crt trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bỏn nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính VII chuyển hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đ/ii để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, trước khi chỉnh lý hoặc cấp mới Giấy chứng nhận, chuyển số liệu địa chính của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất cho Sở Tài chính để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất.