Bất động sản

Dự án Harbor City

http://dogominhquoc.com.vn/mua-giuong-ngu-gia-re-o-dau-uy-tin-1-2-1896727.html / http://dienmaysaigon.com/e-vn-19-0/may-tam-gian-tiep-ferroli.html

Chủ đầu tư có phải lập phương bổi thường, hỗ trự và tái định cư và trực tiếp tltưởng cho người có đất bị thu hổi?
Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 69 2009 sau khi dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
hoặc TỔ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm lập và trình phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Như vậy, chủ đầu tư dự án Harbor City không phải lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, theo quv định tại Điều 25 Nghị định 69 2009 NĐ-CP, Hội đồn^ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có đại diện của chủ đầu tư. Như vậy, chủ đầu tư phải tham gia lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong trường hợp nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được giao cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Căn cứ Điều 15 và khoản 3 Điều 31 Nghị định 69 2009 NĐ-CP, chủ đầu tư không trực tiếp bồi thườn cho người có đất bị thu hồi, mà Hội đồng bồi thường, hỏ trợ và tái định cư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.
Nếu chủ đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã đưọc xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Trong trường hợp chủ đầu tư được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sự dụng đất, cho thuê dất theo quy định của pháp luật vỗ đất đai mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chứtí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương ánỊ đã phê duyệt được tính vào vốn đầu tư của dự án.