Bất động sản

Gia hạn quyền sử dụng đất

Khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân tiếp tục sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi thủy sản, làm muối sử dụng đất nông nghiệp do nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng, tặng quyền sử dụng được tiếp tục sử dụng đất sử dụng đất là 20 năm nếu được giao đất và him 20 năm nếu được thuê đất đối với đất trồng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; hợp Nhà nước có quyết định thu hồi đất để dích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, cộng, phát triển kinh tế; người sử dụng đất hoại đất; cá nhân sử dụng đất chết mà không ai thừa kế; người sử dụng đất tự nguyện trả lại lồng cây hàng năm không được sử dụng trong mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm ilưiír sử dụng trong thời hạn mười tám tháng rừng không được sử dụng trong thời hạn tháng liền.
Đối với các loại đất sử dụng có thời hạn khác: kết thúc thời hạn sử dụng đất sáu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất, người sử đơn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê đất để xem xét, giải quyết gia hạn thời đất theo quy định tại các khoản 1, 3 và 4 đất đai.
Trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu
tiếp tục hoặc xin gia hạn sử dụng đất theo quy định nêu trên hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn sử dụng đất thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật đất đai. Trường hợp nếu muốn biết dất mình sử dụng có bị thu hồi khi hết thời hạn, người sử dụng đất phải xem quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc liên hệ, tìm hiểu tại cơ quan có thẩm quyền hoặc úy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.