Bất động sản

Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất

http://javina.edu.vn/kinh-nghiem-du-lich-nhat-ban-gia-re-tiet-kiem-chi-phi/ / công ty thiết kế nhà hàng QDC

I (Jifiy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử lim linặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà lultln gắn liền với đất;
I (llíly tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua <1 f ín liền với đất ở trước ngày 15-10-1993, nay ũị lum nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là lllmi! Irước ngày 15-10-1993; U Uiiiv tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với Hpti) < uy định của pháp luật; mi ■ - Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chô I lộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có Ki ấy tờ quy định tại điểm a nêu trên nhưng đất
0 HỪ (lụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày Luật
1 .110.3 có hiệu lực thi hành, nay được Uy ban nhân n phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh Ịtlni hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét .Im! với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được «V l ining nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Vrt t.u sản khác gắn liền với đất và phải nộp tiền
(1 1 ỉ t.heo quy định của Chính phủ.