Bất động sản

Quy định về quyền sử dụng đất

Quyền của người sử dụng trong trường hợp được Nhà nước cho thuê tlal, tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê vrt tiền thuê đất hàng năm khác nhau như thô
Căn cứ Điều 111, 114, Điều 119 Luật đát 1 Điều 22,27 và Điều 32 Nghị định 84 2007 NĐ-CI,1 IX Thông tư 06 2007 TT-BTNMT, người sử dụng dnl trả tiền thuê hàng năm và trả tiền thuê đất một hạn thuê chỉ có những quyền chung giông nhau 1 tại Điều 105 Luật đất đai như:
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quả lao động, kết quả đầu tư trên dất;
lưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước về tạo đất nông nghiệp;
Mực Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc bổ đất nông nghiệp;
Được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình;
Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm sử dụng đất hợp pháp của mình và những vi phạm pháp luật về đất dai.