Bất động sản

Quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư kinh doanh nhà ở

Đối với các khu vực khác, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư kinh doanh nhà ở được hiện như quy định trên, trường hợp có dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng khu dân cư thì chủ đầu tư hoàn thành đúng với nội dung dự án đã dược xét duyệt. thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn vitl hạ tầng đó cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân
Có phải khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất đã có điều kiện để được chuyển quyền sử dụng đất?
Theo quy định tại Điều 106 Luật đất đai, chuyển quyền sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện chung sau:
Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quvói sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;Đất không có tranh chấp;Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;Trong thời hạn sử dụng đất (đối với loại đất có thời hạn)
Như vậy, khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng không đồng nghĩa với việc người sử dụng đất đủ điều kiện để được chuyển quyền sử dụng đất. Mệt khác do đất đai ở nước ta thuộc sở hữu toàn dân, sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng nên khi người sử dụng. đất đáp ứng 4 điều kiện trên nhưng không thuộc pit tượng được pháp luật cho phép chuyển quyền thì họ được chuyển quyền sử dụng đất.