Bất động sản

Quyền xây dựng công trình dưới lòng đất

Chỉ có ủy ban nhân dân cấp tỉnh t hàm quyền cho phép sử dụng đất xây dựng li lull dưới lòng đất (công trình ngầm)?
•<> < uy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định NI) (’P, Uy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định •hức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước Ui t hức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất xây dựng lull ngầm đế sản xuất, kinh doanh phù hợp với Il Ina pháp luật về đầu tư. Như vậy, chỉ có ủy I (lân cấp tỉnh mới có thẩm quyền cho phép sử I xay dựng công trĩnh ngầm. I I hỏi 85: Có dược giao dất để đầu tư xây II»: trình ngầm? 0 < uy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định NI) (!P, người được sử dụng đất để xây dựng li ngầm ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài MI M ôi trường. Như vậy, người sử dụng đất để n ilựng công trình ngầm chỉ được sử dụng đất thức thuê mà không được sử dụng đất dưới í: mo đất. Iiỏi 86: Đơn giá thuê đât để xây dựng Il ngầm được tính như thế nào? 1 < iiy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định I » < I*, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm không quá 30% đơn giá thuê đất trên bề mẠt 1 cùng mục đích sử dụng. Đơn giá thuê đất cụ thể (lo n ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với I A kiện thực tế tại địa phương. Ví dụ: Tại vị trí A giá đất theo quy định ciid ơi ban nhân dân cấp tỉnh là 5.000.000 đồng m2 cho