Bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản Kim Phát

http://dogominhquoc.com.vn/ban-tho-treo-tuong-hien-dai-gia-re--su-lua-chon-hoan-hao-cho-moi-gia-dinh-1-2-1896732.html / http://vanphongsg.com/van-phong-cho-thue/cho-thue-van-phong-quan-3-c3.html

I)ối với địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản Kim Phát những trường hợp chuyển nhượng từ ngày Nghị 1 8H 2009 NĐ-CP có hiệu lực thi hành (10-12-2009), il vổ giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng C lluíc hiện tại sàn giao dịch bất động sản.
Kill nộp bản sao các giấy tờ quy định các điểm a, d, _ g nồu trên, người nộp hồ sơ phải xuất trình bản gốc tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu trừ trường tirìh sao đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy nin pháp luật.
Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đồng thời cho nhiều chủ sở hữu nhà ở, công trình thì chỉ nộp một (01) bản đối với các giấy tại các điểm c, d, đ, e và h nêu trên và danh sách, căn hộ, công trình xây dựng và các phần sở
hữu riêng khác đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
– Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ, trường hợp cần thiết thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến, cơ quan quản lý nhà ở, công trình xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho vu phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
– Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nếu phù hợp bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án đã kí duyệt và bản vẽ hoàn công công trình đã được kí (nếu có) thì chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích chính thửa đất đôi với nơi chưa có bản đồ địa chính cấp Giấy chứng nhận.
Trường hợp hiện trạng sử dụng đất không phu hợp với bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án đã được duyệt và bản vẽ hoàn công công trình đã được duyệt thì gửi kết quả kiểm tra đến cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng để xử lý theo định của pháp luật;
– Gửi hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chí hoặc trích đồ địa chính thửa đất đến Văn phòng quyền sử dụng đất cấp huyện để cấp Giấy chứng nhận, đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là hộ đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường để được chứng nhận theo ủy quyền hoặc trình ủy ban.
Không cấp ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp bên chuyển nhượng là tổ chức trong nước, tổ chức nước cá nhân nước ngoài; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp của bên chuyển nhượng.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách nhiệm lập hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngoài mua nhà ở; gửi Giấy chứng nhận cho đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Inich nhiệm trao Giấy chứng nhận cho người được.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho người
Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì trong I hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày trao Giây chứng nhận, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm lập danh sách gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Xây dựng để đưa lên trang Web của Bộ phục vụ yêu cầu quản lý.