Bất động sản

Thi công dự án Harbor City

http://dogominhquoc.com.vn/tu-quan-ao-go-tu-nhien-dep-gia-re-2-1-476846.html / http://dienmaysaigon.com/d-vn-5-0/may-lanh-lg.html

Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án cố dụng dụng đất:
Căn cứ Điều Điều 101 Nghị định 181 2004 NĐ-CI (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17 2006 NĐ-CP), Điều 24 Nghị định 84 2007 NĐ-CP, Điều 7 Nghị định 153 2007 NĐ-CP:
– Đất trong dự án chuyển nhượng pháp luật khonn quy định khắt khe như đối với trường hợp chuyển nhượnn quyền sử dụng đất:
+ Trường hợp dự án được chuyển nhượng là của trt chức kinh tế trong nước được Nhà nước giao đất có thu hên sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng clAli mà sô tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyỀti sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách Nhị nước thì giá trị quyền sử dụng đất được tính chung tronI tông giá trị hợp đồng chuyển nhượng dự án;
+ Trường hợp dự án Harbor City được chuyển nhượng là của chúrc kinh tê trong nước được Nhà nước giao đất có tiểu sử dụng dất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụi đât mà sô tiền sử dụng đất, tiền nhận cliuyển nhượng yuyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngăn sách nhị nước hoặc đất thuê của Nhà nước hoặc đất được Nhị nước giao không thu tiền sử dụng đất để góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất khỏi được tính trong tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng án. Nếu bên nhận chuyển nhượng là tổ chức kinh tế đầu tư nước ngoài thì lập thủ tục thuê đất của Nhà nước (dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.