Bất động sản

Thời điểm thực hiện quyền sử dụng đất

Thời điểm hộ gia đình, cá nhân được thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đối với đất nông nghiệp do Nhà nước giao không
sử dụng đất được xác định từ khi quyết định giao hiệu lực thi hành.
Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện các chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng, theo quy định của pháp luật về đất đai đối với ậhuyốn hình thức thuê đất sang hình thức giao đất định từ khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện các
chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vôn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về với trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính Quy định của pháp luật được xác định từ khi có giao đất, ký hợp đồng thuê đất.
Thời điểm người thực hiện dự án xây dựng kinh ở để bán và cho thuê được chuyển nhượng lung đất:
Đối với các thành phố, thị xã, các khu đô thị mới thành phố, thị xã hoặc các khu đô thị mới được
quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, không clm phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nlirt ở. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng cho tổ chức kinh tế đôi với diện tích đất đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo dự án đưựtì xét duyệt hoặc theo dự án thành phần của dự án đầu tư đã dược xét duyệt; tổ chức kinh tế nhận chuyển như quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng nội dung xây dựng và tiến độ ghi trong dự án dó;