Bất động sản

Thời hạn bảo hành chung cư, căn hộ Madison

Nhà chung cư căn hộ Madison được bảo li trong 36 tháng là đúng hay sai?
Theo quy định tại khoản 4 Điều 74 Luật n thì thời hạn bảo hành nhà chung cư không phải ch tháng mà tùy thuộc vào từng loại nhà chung cư. LUM! định thời hạn bảo hành như sau:
1. Không ít hơn sáu mươi (60) tháng đối vrtl chung cư từ chín tầng trở lên;
2. Không ít hơn ba mươi sáu (36) tháng đối V(l chung cư từ bốn đến tám tầng;
3. Không ít hơn hai mươi bốn (24) tháng (1fll nhà chung cư khác.
Phần sở hữu riêng của quy dinh như thế nào?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật II khoản 5 Điều 4 Quy chế quản lý sử dụng nhà t-lm ban hành kèm theo Quyết định 08 2008 QĐ-li chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư có quyền sở hifu đôi với:
it lJhần diện tích bên trong căn hộ, bao gồm cả Illll ban công, lôgia gắn liền với căn hộ đó;
Phần diện tích khác trong nhà chung cư được till nhận là sở hữu riêng theo quy định của pháp luật;
1 llệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng Inll với căn hộ, phần diện tích thuộc sở hữu riêng.
râu hỏi 118: Phần sở hữu chung trong nhà IIIItỉ <*ư được pháp luật quy định như thế nào? Theo quy định tại khỏa 3 Điều 70 Luật nhà ở; ftjn 6 Diều 4 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung HM It.inh kèm theo Quyết định 08 2008 QĐ-BXD thì II MỚ hữu chung trong nhà chung cư bao gồm: I l’hần diện tích nhà còn lại của nhà chung cư