Bất động sản

Vị trí dự án The sun Avenue

QDC set up nhà hàng trọn gói uy tín / Dịch vụ vệ sinh văn phòng Bình Phương

Trường hợp nào nhà đầu tư được tự thỏa thuận với người có đất để thực hiện kfi lim tục bổi thường giải phóng mặt bằng?
Quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật đất đai,
Điều 36 Nghị định 181 2008 NĐ-CP, Điều 40 định 84 2007 NĐ-CP, nhà đầu tư được phép tự với người có đất để thực hiện các thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất thay cho thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng trong trường hợp dối VỚI dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch su dụng đất đã được xét duyệt. Hoặc đất dự án the sun Avenue phát triển kinh tế thuộc diện Nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư đề nghị và được ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản châp thuận cho thực hiện theo phương thức tự thỏa thuận VỚI những người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử đụnn đất, góp vốn bằng quyền sử dụng dất.
Trường hợp dự án thuộc diện nhà nước thu hổi đất nhưng Nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp tự thương lượng với người dân theo yêu cầu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không thể thương lượng đền bù thì Nhà nước cỏ triển khai thủ tục thu hồi đất?
Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 84 2007 NĐ-CP, đất dự án phát triển kinh tế thuộc diện Nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư đề nghị và được úy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho thực hiện then phương thức tự thỏa thuận với những người sử dụng thuộc phạm vi dự án dể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyồn sử dụng đất nhưng sau một trăm tám mươi (180) ngàv, kể từ ngày có văn bản chấp thuận mà còn người sử dụn đất không đồng thuận với nhà đầu tư thì úy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi diện tích đất.