Bất động sản

Xét duyệt dự án Novaland

http://dogominhquoc.com.vn/tu-quan-ao-go-soi-4-canh-2hc-1-1-1414854.html / http://dienmaysaigon.com/d-vn-31-0/tu-dong-alaska.html

Nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn thực hiện dự án là năm mươi (50) năm thì có thể thuê đất với thời hạn bảy mươi (70) năm hay không?
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật đất đai năm 2003, thời hạn thuê đất của tổ chức kinh tế căn cứ vào dự án Novaland đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và không quá năm mươi năm, thời hạn thuê đất có thể kéo dài hơn nhưng không quá bảy mươi năm trong trường hợp dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tê – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn. Do đó, khi dự án nằm vào một trong các điều kiện trên thì có thể thuê đất với thời hạn 70 năm.
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất 50 năm dưới hình thức nộp tiền thuê đất một lần để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê thì người mua nhà ở có được sử dụng đất ổn định lâu dài hay không?
Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 84 2007 NĐ- CP và Mục IX phần 2 Thông tư 06 2007 TT-BTNMT thì: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức nộp tiền thuê đất một lần 50 năm để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà
A lư Inicie ngày 1-7-2007 (ngày Nghị định số 84 2007 có hiệu lực thi hành) mà không chuyển sang thuê đất theo quy định tại Điều 32 Nghị định 2007 NĐ-CP thì khi bán nhà ở gắn liền với sứ dụng đất ở, nhà đầu tư phải nộp cho Nhà chênh lệch giữa tiền sử dụng đất ở và tiền. mà nhà đầu tư đã trả trước một lần cho cả thuê.
Đối với nhà biệt thự hoặc nhà ở liên kế thì nộp số chênh lệch tại thời điểm bán nhà; đối với nhà chung số tiền chênh lệch chậm nhất là tại thời điểm dự án nhà chung cư.
Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất dụng đất ổn định lâu dài và không phải nộp chênh lệch giữa đất thuê và đất sử dụng ổn định lâu dài.