Bất động sản

Yêu cầu bồi thường khi bị thu hồi đất

Người bị thu hồi đất để thực hiện có quyền yêu cầu bồi thường bằng đất hoặc tiền không?
Về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu, Điều 14 Nghị định 69 2009 NĐ-CP quy định:
Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào nào thì dược bồi thường bằng việc giao đất cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi, trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bàng tiền theo quy định sau:
Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ lớn hơn tiền; đất ở hoặc tiền mua nhà ở tại khu tái định cư thì tái định cư được nhận phần chênh lệch;
Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tái định cư thì lái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hộ đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mõ tiền được bồi thường, hỗ trơ nhỏ hơn giá trị một định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệnh trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái thì được nhận tiền tương đương với khoản chênh Như vậy người bị thu hồi đất để thực hiện dự án có quyền yêu cầu bồi thường bằng đất hay bằng tùy thuộc vào tình hình cụ thể khi không có đất bồi thường thì bồi thường một khoản tiền bằng giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi (trừ trường hợp giao đất ỏ mới hoặc giao đất ở tái định cư).